BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG ĐINH THIỆN LÝ NĂM HỌC 2018-2019

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC


STT

Nội dung Phụ trách

Người phụ trách

Phân công

1

Điều hành chung

Lê Thị Ngọc Trang

Trưởng ban

2

Tài chính

Hồ Thị Cẩm Ninh

Phó ban Tài chính

3

Kiểm soát

Trần Tuấn Hùng

Phó ban Kiểm soát Hoạt Động-TC

4

Kế hoạch

Đinh Thị Kim Huế

Phó ban kế hoạch

5

Liên lạc Hành chính

Phạm Thị Quỳnh Như

Phó ban Liên lạc- HC

 

6

 

Cơ sở vật chất

Nguyễn Cao Thắng

Phó ban CSVC

Cao Thị Thùy Linh

Ủy viên kiêm nhiệm

Đinh Thị Kim Huế

Ủy viên kiêm nhiệm

Nguyễn Thiện Lập

Ủy viên kiêm nhiệm

 

7

 

Văn Thể Mỹ

Nguyễn Hữu Mỡi

Phó ban Văn Thể Mỹ

Nguyễn Cao Thắng

Ủy viên kiêm nhiệm

Nguyễn Thiện Lập

Ủy viên kiêm nhiệm

Hồ Thị Cẩm Ninh

Ủy viên kiêm nhiệm

 

8

 

Dinh Dưỡng

Nguyễn Đình Duy

Phó ban Dinh Dưỡng

Hồ Thị Cẩm Ninh

Ủy viên kiêm nhiệm

Đinh Thị Kim Huế

Ủy viên kiêm nhiệm

Phạm Thị Quỳnh Như

Ủy viên kiêm nhiệm

 

9

 

Thiện Nguyện

Nguyễn Thị Thanh Lê

Phó ban Thiện Nguyện

Đinh Thị Kim Huế

Ủy viên kiêm nhiệm

Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên kiêm nhiệm

Hồ Thị Cẩm Ninh

Ủy viên kiêm nhiệm

 

10

 

Truyền Thông

Trương Duy

Phó ban Truyền Thông

Đinh Thị Kim Huế

Ủy viên kiêm nhiệm

Các Phó ban hỗ trợ đăng bài

Ủy viên kiêm nhiệm

 

11

 

Hướng nghiệp

Nguyễn Thị Khánh Chi

Phó ban Hướng Nghiệp

Lục Thanh Tùng

Ủy viên kiêm nhiệm

Hồ Thị Cẩm Ninh

Ủy viên kiêm nhiệm

 

12

 

Kỹ năng sống

Cao Thị Thùy Linh

Phó ban Kỹ Năng sống

Trần Tuấn Hùng

Ủy viên kiêm nhiệm

Nguyễn Thị Khánh Chi

Ủy viên kiêm nhiệm

13

Tâm Lý

Lục Thanh Tùng

Phó ban Tâm Lý

Nguyễn Thị Khánh Chi

Ủy viên kiêm nhiệm

14

Hậu cần

Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên trách hỗ trợ hậu cần sự vụ

Bản phân công này dựa trên biên bản cuộc họp ngày 13/10/2018 với sự thống nhất của 15 thành viên