BAN THƯỜNG TRỰC - G5

BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG ĐINH THIỆN LÝ 2018-2019 

STT

Người phụ trách

Phân công

1

Lê Thị Ngọc Trang

Trưởng ban

2

Hồ Thị Cẩm Ninh

Phó ban tài chính

3

Trần Tuấn Hùng

Phó ban kiểm soát
Hoạt động-TC

4

Đinh Thị Kim Huế

Phó ban kế hoạch

5

Phạm Thị Quỳnh Như

Phó ban liên lạc HC

Bản phân công này dựa trên biên bản cuộc họp ngày 13/10/2018 với sự thống nhất của 15 thành viên